របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Manjaro 21 Linux

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Manjaro 21 Linux

Tor ដែលហៅផងដែរថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក ដោយប្រើសេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ AlmaLinux 9

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ AlmaLinux 9

Tor ដែលហៅផងដែរថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក ដោយប្រើសេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Rocky Linux 9

Tor ដែលហៅផងដែរថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក ដោយប្រើសេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Linux Mint 20

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Linux Mint 20

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Rocky Linux 8

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Rocky Linux 8

Tor ដែលហៅថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈបណ្តាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបានដោយមានជាងប្រាំមួយពាន់បញ្ជូនត និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

របៀបដំឡើង tor browser នៅលើ ubuntu 20.04

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Tor Browser Stable, Experimental, Nightly on Ubuntu 22.04 LTS

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Fedora 36 Linux

Tor ដែលហៅថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈបណ្តាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបានដោយមានជាងប្រាំមួយពាន់បញ្ជូនត និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ CentOS 9 Stream

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ CentOS 9 Stream

Tor ដែលហៅថា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍បណ្តាញតាមរយៈបណ្តាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបានដោយមានជាងប្រាំមួយពាន់បញ្ជូនត និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ AlmaLinux 8

របៀបដំឡើង Tor Browser AlmaLinux ៨

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ openSUSE Leap 15

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ openSUSE Leap 15

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិកនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញដូចជាការរុករកគេហទំព័រ។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរអ៊ិនធឺណិតតាមរយៈបណ្តាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបានជាមួយនឹងជាងប្រាំមួយ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Pop!_OS 20.04

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Pop!_OS 20.04

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃដែលអនុញ្ញាតឱ្យទំនាក់ទំនងអនាមិកនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញដូចជាការរុករកគេហទំព័រ។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរអ៊ិនធឺណិតតាមរយៈបណ្តាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដែលអាចចូលដំណើរការបានជាមួយនឹងជាងប្រាំមួយ…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Fedora 34

របៀបដំឡើង Tor Browser នៅលើ Fedora 34

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរអ៊ិនធឺណិតតាមរយៈបណ្តាញអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានជាងប្រាំមួយ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក Tor នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក Tor នៅលើ Debian 11 Bullseye

Tor ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា The Onion Router គឺជាប្រភពបើកចំហ ដែលជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដោយអនាមិក នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញ ដូចជាការរុករកគេហទំព័រជាដើម។ បណ្តាញ Tor ដឹកនាំចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោកដោយឥតគិតថ្លៃ…

អាន​បន្ថែម