របៀបដំឡើង QCAD នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង QCAD នៅលើ Debian 11 Bullseye

QCAD គឺជាកម្មវិធី Open-Source-aided Drafting (CAD) ដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងទម្រង់ពីរ (2D)។ ជាមួយនឹង QCAD អ្នកអាចបង្កើតគំនូរបច្ចេកទេសដូចជាផែនការសម្រាប់អគារ ផ្ទៃខាងក្នុង ផ្នែកមេកានិច គ្រោងការណ៍ និងដ្យាក្រាម។ QCAD ដំណើរការលើ Windows...

អាន​បន្ថែម