របៀបដំឡើង Pinta នៅលើ Manjaro 21 Linux

របៀបដំឡើង Pinta នៅលើ Manjaro 21 Linux

Pinta គឺជាឧបករណ៍កែសម្រួលរូបភាពប្រភពបើកចំហដែលអាចរកបានដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយវាបានក្លាយជាការពេញនិយមយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មោង និងបទពិសោធន៍។ ចំណុច​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ Pinta ទាក់ទាញ​ខ្លាំង​នោះ​គឺ​ភាព​ងាយ​ស្រួល​របស់​វា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Pinta នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Pinta នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Pinta គឺជាឧបករណ៍កែរូបភាពដ៏ល្អសម្រាប់ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មោង និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបទពិសោធន៍។ ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើគឺត្រង់ៗ ប៉ុន្តែនៅតែមានលក្ខណៈពិសេស។ ឧបករណ៍គំនូរមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងងាយស្រួលប្រើ ហើយធំទូលាយ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Pinta នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Pinta នៅលើ Fedora 36 Linux

Pinta គឺជាឧបករណ៍កែរូបភាពដ៏ល្អសម្រាប់ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មោង និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបទពិសោធន៍។ ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើគឺត្រង់ៗ ប៉ុន្តែនៅតែមានលក្ខណៈពិសេស។ ឧបករណ៍គំនូរមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងងាយស្រួលប្រើ ហើយធំទូលាយ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Pinta នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Pinta នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Pinta គឺជាឧបករណ៍កែរូបភាពដ៏ល្អសម្រាប់ទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មោង និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបទពិសោធន៍។ ចំណុចប្រទាក់អ្នកប្រើគឺត្រង់ៗ ប៉ុន្តែនៅតែមានលក្ខណៈពិសេស។ ឧបករណ៍គំនូរមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ និងងាយស្រួលប្រើ ហើយធំទូលាយ…

អាន​បន្ថែម