របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Arch Linux

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Arch Linux

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកអាចនឹងចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីដំណើរការដែលកំពុងដំណើរការនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងរបៀបដែលវាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ នេះគឺជាកន្លែងដែល Htop ចូលមក។ Htop គឺជាឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែល…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Rocky Linux 9

Htop គឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់មើលឱ្យកាន់តែច្បាស់នូវអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។ វា​ជា​កម្មវិធី​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​អត្ថបទ ដូច្នេះ​វា​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ហើយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ក្រាហ្វិក​ពុម្ព​អក្សរ​ក្បូរក្បាច់។ ហើយល្អបំផុត…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

ដំឡើងកម្មវិធីមើល Htop នៅលើអ៊ូប៊ុនទូ 22.04 LTS

Htop គឺជាកម្មវិធីមើលដំណើរការអន្តរកម្មឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ប្រភពបើកចំហ។ វាគឺជាកម្មវិធីមុខងារអត្ថបទ (សម្រាប់កុងសូល ឬស្ថានីយ X) ហើយតម្រូវឱ្យមានការគំរាមកំហែង។ terminal UI គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីមើលថាតើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមើលទៅបែបណា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Rocky Linux 8

ដំឡើង Htop Interactive Viewer Utility នៅលើ Rocky Linux 8

Htop គឺជាកម្មវិធីមើលដំណើរការអន្តរកម្មឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ប្រភពបើកចំហ។ វាគឺជាកម្មវិធីមុខងារអត្ថបទ (សម្រាប់កុងសូល ឬស្ថានីយ X) ហើយតម្រូវឱ្យមានការគំរាមកំហែង។ terminal UI គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីមើលថាតើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមើលទៅបែបណា…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង Htop នៅលើ Debian 11 Bullseye

ដំឡើង HTOP នៅលើ Debian 11 Bullseye

Htop គឺជាកម្មវិធីមើលដំណើរការអន្តរកម្មឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ប្រភពបើកចំហ។ វាគឺជាកម្មវិធីមុខងារអត្ថបទ (សម្រាប់កុងសូល ឬស្ថានីយ X) ហើយតម្រូវឱ្យមានការគំរាមកំហែង។ terminal UI គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីមើលថាតើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមើលទៅបែបណា…

អាន​បន្ថែម