របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Fedora 37 Linux

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Fedora 37 Linux

Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកដែលត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់ល្បឿន និងភាពសាមញ្ញរបស់វា។ វា​ជា​កម្មវិធី​អ៊ីនធឺណិត​ដែល​គេ​ប្រើ​ច្រើន​ជាង​គេ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ហើយ​បន្ត​កើន​ឡើង​ក្នុង​ប្រជាប្រិយភាព។ Chrome ត្រូវ​បាន​រចនា​ឡើង​ឱ្យ​រលោង និង​ស្អាត ដោយ​ផ្តោត​លើ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក Google Chrome នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលប្រើច្រើនបំផុតនៅលើផែនដី។ វាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ Linux Mint ព្រោះវាលឿនជាង Firefox ដែលជាកម្មវិធីរុករកលំនាំដើមដែលបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ លើសពីនេះ Chrome…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ MX Linux 21

របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក Google Chrome នៅលើ mx linux 21

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលប្រើច្រើនបំផុតនៅលើផែនដី ដោយមានការអាប់ដេតថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ដូចដែលអ្នកចង់…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Linux Mint 20

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Linux Mint 20

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលប្រើច្រើនបំផុតនៅលើផែនដី ដោយមានការអាប់ដេតថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ដូចដែលអ្នកចង់…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Debian 11 Bullseye

ដំឡើង Google Chrome នៅលើ Debian 11 Bullseye

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលប្រើច្រើនបំផុតនៅលើផែនដី ដោយមានការអាប់ដេតថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ដូចដែលអ្នកចង់…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដី ជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីៗនេះក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូចដែលអ្នកចង់…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Ubuntu 20.04

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដី ជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីៗនេះក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូចដែលអ្នកចង់…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Fedora 36 Linux

អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាគច្រើនមិនត្រូវការការណែនាំអំពី Google Chrome ទេ ព្រោះវាជាកម្មវិធី Internet Browser ដែលប្រើច្រើនបំផុតទូទាំងពិភពលោក ដោយមានការអាប់ដេតថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងជាង 2.65 …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ Manjaro 21 Linux

ដំឡើង Google Chrome នៅលើ Manjaro 21 Linux

អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាគច្រើនមិនត្រូវការការណែនាំអំពី Google Chrome ទេ ព្រោះវាជាកម្មវិធី Internet Browser ដែលប្រើច្រើនបំផុតទូទាំងពិភពលោក ដោយមានការអាប់ដេតថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងជាង 2.65 …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបឋម 6

ដំឡើង Google Chrome នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបឋម 6.xx

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោក ដោយមានការអាប់ដេតថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ 2022 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ យ៉ាងណាមិញ ដូចដែលអ្នកបានដឹងហើយថា បន្ទាប់ពី…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង Google Chrome នៅលើ CentOS 9 Stream

ដំឡើង Google Chrome CentOS 9 Stream

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដី ជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីៗនេះក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូចដែលអ្នកចង់…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Google Chrome នៅលើ openSUSE Leap 15

របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក Google Chrome នៅលើ openSUSE Leap 15

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលប្រើច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដី ដោយមានការអាប់ដេតថ្មីៗក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដូចដែលអ្នក…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

ដំឡើង Google Chrome នៅលើ Fedora Linux 34/35

ដំឡើង Google Chrome នៅលើ Fedora Linux 34/35

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដី ជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីៗនេះក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូចដែលអ្នកចង់…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង Google Chrome នៅលើ Pop!_OS 20.04 LTS

របៀបដំឡើង Google Chrome មានស្ថេរភាព បេតា ឬមិនស្ថិតស្ថេរនៅលើ Pop!_OS 20.04

Google Chrome គឺជាកម្មវិធី Internet Explorer ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដី ជាមួយនឹងការអាប់ដេតថ្មីៗនេះក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបច្ចុប្បន្ន Chrome គឺជាកម្មវិធីរុករកចម្បងដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង 2.65 ពាន់លាននាក់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដូចដែលអ្នកចង់…

អាន​បន្ថែម