របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Debian 11 Bullseye

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់បានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចត្រូវបានប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺធ្វើឱ្យវា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Fedora 36 Linux

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់មានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចប្រើបាននៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់មានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចប្រើបាននៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺ…

អាន​បន្ថែម