របៀបដំឡើង Avidemux នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Avidemux នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Avidemux គឺជាកម្មវិធីប្រភពបើកចំហរឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការកែសម្រួលវីដេអូដែលមិនមែនជាលីនេអ៊ែរ និងការបំប្លែងឯកសារពហុមេឌៀ។ វាគាំទ្រប្រភេទឯកសារជាច្រើន រួមទាំង AVI, ឯកសារ MPEG ដែលឆបគ្នាជាមួយឌីវីឌី, MP4 និង ASF ដោយប្រើកូឌិកផ្សេងៗ។ វា​គឺ​ជា​ការ …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Avidemux នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Avidemux នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Avidemux គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការកែសម្រួលវីដេអូដែលមិនមែនជាលីនេអ៊ែរ និងការបំប្លែងឯកសារពហុព័ត៌មាន។ វាមានភាពទាន់សម័យ ដោយសារវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើកាត់ ចូលរួម បំបែក បង្វិលវីដេអូ បន្ថែមតម្រង និងគាំទ្រជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង/ដំឡើងកំណែ Avidemux នៅលើ Linux Mint 20 LTS

ដំឡើង/ដំឡើងកំណែ Avidemux នៅលើ Linux Mint 20 LTS

Avidemux គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការកែសម្រួលវីដេអូដែលមិនមែនជាលីនេអ៊ែរ និងការបំប្លែងឯកសារពហុព័ត៌មាន។ វាមានភាពទាន់សម័យ ដោយសារវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើកាត់ ចូលរួម បំបែក បង្វិលវីដេអូ បន្ថែមតម្រង និងគាំទ្រឯកសារជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង/ដំឡើងកំណែ Avidemux នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

ដំឡើង Avidemux លើ Ubuntu 20.04 LTS

Avidemux គឺជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការកែសម្រួលវីដេអូដែលមិនមែនជាលីនេអ៊ែរ និងការបំប្លែងឯកសារពហុព័ត៌មាន។ វាមានភាពទាន់សម័យ ដោយសារវាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើកាត់ ចូលរួម បំបែក បង្វិលវីដេអូ បន្ថែមតម្រង និងគាំទ្រជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម