របៀបដំឡើង SMPlayer នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង SMPlayer នៅលើ Rocky Linux 9

SMPlayer គឺជាកម្មវិធីប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចប្រើបាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណាមួយ។ វាត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មជាជាង 30 ភាសា ដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរីករាយជាមួយវីដេអូដែលអ្នកចូលចិត្ត មិនថាជាភាសាអ្វី…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង SMPlayer នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង SMPlayer នៅលើ Debian 11 Bullseye

SMPlayer គឺជាកម្មវិធីប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចប្រើបាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណាមួយ។ វាត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មជាជាង 30 ភាសា ដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរីករាយជាមួយវីដេអូដែលអ្នកចូលចិត្ត មិនថាជាភាសាអ្វី…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង SMPlayer នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង SMPlayer នៅលើ Linux Mint 21 LTS

SMPlayer គឺជាកម្មវិធីប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលអាចប្រើបាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណាមួយ។ វាត្រូវបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មជាជាង 30 ភាសា ដែលធ្វើឱ្យវាងាយស្រួលក្នុងការរីករាយជាមួយវីដេអូដែលអ្នកចូលចិត្ត មិនថាជាភាសាអ្វី…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង SMPlayer នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង SMPlayer នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

SMPlayer គឺជាកម្មវិធីចាក់មេឌៀប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងកូឌិកដែលភ្ជាប់មកជាមួយ ដែលអាចលេងបានស្ទើរតែគ្រប់ទម្រង់វីដេអូ និងអូឌីយ៉ូ។ SMPlayer មិន​ត្រូវ​ការ​កូឌិក​ខាង​ក្រៅ​ណា​មួយ​ឡើយ ហើយ​ផ្តល់​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេស​គួរ​ឱ្យ​រំភើប​ចិត្ត​ជា​ច្រើន​ដូច​ជា​សមត្ថភាព​លេង…

អាន​បន្ថែម