របៀបដំឡើង Erlang នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង Erlang នៅលើ Debian 11 Bullseye

Erlang គឺជាភាសាសរសេរកម្មវិធីដែលមានមុខងារ និងស្របគ្នាដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានតម្រូវការកម្រិតខ្ពស់។ ការអនុវត្តដើមត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Ericsson ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1980 ហើយក្រោយមកត្រូវបានចេញផ្សាយជាប្រភពបើកចំហក្នុងឆ្នាំ 1998 ។ ជាង…

អាន​បន្ថែម