របៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Atom នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Atom គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ និងកូដប្រភពបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលគាំទ្រវេទិកាឆ្លងជាច្រើនដូចជា macOS, Linux និង Microsoft Windows ជាមួយនឹងការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលសរសេរក្នុង JavaScript និងបង្កប់ Git Control ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើងកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ Atom នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើងកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ Atom នៅលើ Debian 11 Bullseye

Atom គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ និងកូដប្រភពបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលគាំទ្រវេទិកាឆ្លងជាច្រើនដូចជា macOS លីនុច និង Microsoft Windows ជាមួយនឹងការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលសរសេរក្នុង JavaScript និងបង្កប់ Git Control ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

របៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Atom គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ និងកូដប្រភពបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលគាំទ្រវេទិកាឆ្លងជាច្រើនដូចជា macOS, Linux និង Microsoft Windows ដោយមានការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលសរសេរក្នុង JavaScript និងបង្កប់ Git Control ដែលបង្កើតឡើងដោយ GitHub ។ ការ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

ស្វែងយល់ពីរបៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

Atom គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ និងកូដប្រភពបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលគាំទ្រវេទិកាឆ្លងជាច្រើនដូចជា macOS, Linux និង Microsoft Windows ដោយមានការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលសរសេរក្នុង JavaScript និងបង្កប់ Git Control ដែលបង្កើតឡើងដោយ GitHub ។ ការ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Fedora 36 Linux

Atom គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ និងកូដប្រភពបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលគាំទ្រវេទិកាឆ្លងជាច្រើនដូចជា macOS លីនុច និង Microsoft Windows ជាមួយនឹងការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលសរសេរក្នុង JavaScript និងបង្កប់ Git Control ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើងកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ Atom នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបឋម 6.0/6.1

ដំឡើងកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ Atom នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការបឋម 6

Atom គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ និងកូដប្រភពបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលគាំទ្រវេទិកាឆ្លងជាច្រើនដូចជា macOS, Linux និង Microsoft Windows ដោយមានការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលសរសេរក្នុង JavaScript និងបង្កប់ Git Control ដែលបង្កើតឡើងដោយ GitHub ។ ការ…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

ដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Linux Mint 20.0/20.1/20.2/20.3

របៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Linux Mint 20

Atom គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ និងកូដប្រភពបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលគាំទ្រវេទិកាឆ្លងជាច្រើនដូចជា macOS, Linux និង Microsoft Windows ដោយមានការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលសរសេរក្នុង JavaScript និងបង្កប់ Git Control ដែលបង្កើតឡើងដោយ GitHub ។ ការ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Atom Text Editor នៅលើ Fedora 35

ដំឡើង Atom នៅលើ Fedora 35

Atom គឺជាកម្មវិធីនិពន្ធអត្ថបទ និងកូដប្រភពបើកចំហ និងឥតគិតថ្លៃ ដែលគាំទ្រវេទិកាឆ្លងជាច្រើនដូចជា macOS លីនុច និង Microsoft Windows ជាមួយនឹងការគាំទ្រសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយដែលសរសេរក្នុង JavaScript និងបង្កប់ Git Control ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ…

អាន​បន្ថែម