របៀបដំឡើង Sysdig នៅលើ Arch Linux

របៀបដំឡើង Sysdig នៅលើ Arch Linux

Sysdig គឺជាឧបករណ៍វិភាគប្រព័ន្ធប្រភពបើកចំហដ៏មានអានុភាពដែលអាចចាប់យក និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពប្រព័ន្ធ និងសកម្មភាពនៅលើប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនុចដែលកំពុងដំណើរការ។ Sysdig អាចសរសេរអក្សរបាននៅក្នុង Lua ហើយរួមបញ្ចូលនូវចំណុចប្រទាក់បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជា និងដ៏មានអានុភាព…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Sysdig នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង sysdig នៅលើ debian 11 bullseye

Sysdig គឺជាប្រភពបើកចំហ ការរុករកកម្រិតប្រព័ន្ធ៖ ចាប់យកស្ថានភាពប្រព័ន្ធ និងសកម្មភាពពីប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនុចដែលកំពុងដំណើរការដូចជា Debian 11 បន្ទាប់មករក្សាទុក ត្រង និងវិភាគដែលមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ការវិភាគប្រព័ន្ធ ការត្រួតពិនិត្យ និងការបំបាត់កំហុស ...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Sysdig នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Sysdig នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Sysdig គឺជាប្រភពបើកចំហ ការរុករកកម្រិតប្រព័ន្ធ៖ ចាប់យកស្ថានភាពប្រព័ន្ធ និងសកម្មភាពពីប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនុចដែលកំពុងដំណើរការដូចជាអ៊ូប៊ុនទូ 22.04 បន្ទាប់មករក្សាទុក ត្រង និងវិភាគដែលមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ការវិភាគប្រព័ន្ធ ការត្រួតពិនិត្យ និងការបំបាត់កំហុស ...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Sysdig នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

របៀបដំឡើង Sysdig នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Sysdig គឺជាប្រភពបើកចំហ ការរុករកកម្រិតប្រព័ន្ធ៖ ចាប់យកស្ថានភាពប្រព័ន្ធ និងសកម្មភាពពីប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើលីនុចដែលកំពុងដំណើរការដូចជាអ៊ូប៊ុនទូ 20.04 បន្ទាប់មករក្សាទុក ត្រង និងវិភាគដែលមានប្រយោជន៍ជាពិសេសសម្រាប់ការវិភាគប្រព័ន្ធ ការត្រួតពិនិត្យ និងការបំបាត់កំហុស ...

អាន​បន្ថែម