របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Debian 11 Bullseye

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់បានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចត្រូវបានប្រើនៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺធ្វើឱ្យវា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង/បើក FirewallD GUI នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង/បើក FirewallD GUI នៅលើ Rocky Linux 9

Rocky Linux គឺជាការចែកចាយដែលផ្តោតលើសុវត្ថិភាពដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវមុខងារជញ្ជាំងភ្លើងដ៏រឹងមាំជាមួយនឹង FirewallD ។ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្លាប់ប្រើ Graphical User Interface (GUI) បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាអាចមើលទៅគួរឱ្យខ្លាចព្រោះមិនមានរូបភាព...

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង/បើក FirewallD GUI នៅលើ AlmaLinux 9

របៀបដំឡើង FirewallD GUI នៅលើ AlmaLinux 9

FirewallD គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់នូវមុខងារជញ្ជាំងភ្លើងប្រព័ន្ធដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ AlmaLinux ពីការចូលប្រើដែលមិនចង់បានដោយការបិទ និងបើកច្រក សេវាកម្ម ឬពិធីការ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្លាប់ប្រើជាមួយ Interface ដូចជា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង/បើក FirewallD GUI នៅលើ CentOS 9 Stream

របៀបដំឡើង FirewallD GUI នៅលើ CentOS 9 Stream

FirewallD គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់នូវមុខងារជញ្ជាំងភ្លើងប្រព័ន្ធដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ CentOS Stream ពីការចូលប្រើប្រាស់ដែលមិនចង់បានដោយការបិទ និងបើកច្រក សេវាកម្ម ឬពិធីការ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលធ្លាប់ប្រើជាមួយចំណុចប្រទាក់ដូចជា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ UFW Firewall នៅលើ Arch Linux

របៀបដំឡើង UFW Firewall នៅលើ Arch Linux

ជញ្ជាំងភ្លើងដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធពេញលេញគឺជាគន្លឹះមួយនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណាមួយ។ Arch Linux ប្រើតារាង IP; ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើននឹងប្រើកម្មវិធីដែលដំណើរការជាផ្នែកខាងមុខជាមួយ…

អាន​បន្ថែម

របៀបបើក/បិទ Firewall នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបបើក/បិទ Firewall នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

នៅពេលនិយាយអំពីការការពារជញ្ជាំងភ្លើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក កម្មវិធី Ubuntu UFW លំនាំដើមគឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។ វាខ្លីសម្រាប់ "ជញ្ជាំងភ្លើងដែលមិនស្មុគស្មាញ" ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចអំពីរបៀបដែលលីនុច IPTABLES អាច…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ UFW Firewall នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

ដំឡើង-បើក និងកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ UFW Firewall នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

ចំណុចសំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណាមួយគឺជញ្ជាំងភ្លើងដែលបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធពេញលេញ។ អ៊ូប៊ុនទូប្រើតារាង IP; ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើននឹងប្រើកម្មវិធីដែលដំណើរការជាផ្នែកខាងមុខជាមួយ UFW …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Fedora 36 Linux

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់មានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចប្រើបាននៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង KeePassXC នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

KeePassXC គឺជាកម្មវិធីដែលអាចប្រើបានដោយនរណាម្នាក់ដែលចង់មានកម្រិតខ្ពស់នៃសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។ មុខងារឆ្លងវេទិកាអាចប្រើបាននៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយ ហើយចំណុចប្រទាក់ពន្លឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង/បើក FirewallD GUI នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង FirewallD GUI នៅលើ Fedora 36 Linux

FirewallD គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់នូវមុខងារជញ្ជាំងភ្លើងប្រព័ន្ធដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ Fedora ពីការចូលប្រើដែលមិនចង់បានដោយការបិទ និងបើកច្រក សេវាកម្ម ឬពិធីការ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រើសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ដូចជា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង និងបើក FirewallD GUI នៅលើ AlmaLinux 8

របៀបដំឡើង និងបើក FirewallD GUI នៅលើ AlmaLinux 8

FirewallD គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់នូវមុខងារជញ្ជាំងភ្លើងប្រព័ន្ធដើម្បីការពារ AlmaLinux ពីការចូលប្រើដែលមិនចង់បានដោយការបិទ និងបើកច្រក សេវាកម្ម ឬពិធីការ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រើសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ដូចជាក្រាហ្វិក…

អាន​បន្ថែម

របៀបបើក/បិទ Firewall នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

បើក/បិទ Firewall នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

នៅពេលនិយាយអំពីការការពារជញ្ជាំងភ្លើងសម្រាប់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នក កម្មវិធី Ubuntu UFW លំនាំដើមគឺជាជម្រើសដ៏ល្អ។ វាខ្លីសម្រាប់ "ជញ្ជាំងភ្លើងដែលមិនស្មុគស្មាញ" ។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើដែលមានចំណេះដឹងតិចតួចអំពីរបៀបលីនុច IPTABLES ដូច្នេះ ...

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង/បើក FirewallD GUI នៅលើ Rocky Linux 8

ដំឡើង/បើក FirewallD GUI នៅលើ Rocky Linux 8

FirewallD គឺជាកម្មវិធីដែលផ្តល់នូវមុខងារជញ្ជាំងភ្លើងប្រព័ន្ធដើម្បីការពារ Rocky Linux ពីការចូលប្រើដែលមិនចង់បានដោយការបិទ និងបើកច្រក សេវាកម្ម ឬពិធីការ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលប្រើសម្រាប់ចំណុចប្រទាក់ដូចជា…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង Fail2ban ជាមួយ Firewalld នៅលើ Fedora Linux 35

របៀបដំឡើង Fail2ban ជាមួយ Firewalld នៅលើ Fedora 35

Fail2ban គឺជាក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីការពារការឈ្លានពានដែលការពារម៉ាស៊ីនមេកុំព្យូទ័រពីការវាយប្រហារដោយបង្ខំជាចម្បង ការហាមឃាត់ភ្នាក់ងារអ្នកប្រើប្រាស់មិនល្អ ការហាមឃាត់ម៉ាស៊ីនស្កេន URL និងច្រើនទៀត។ Fail2ban សម្រេច​បាន​វា​ដោយ​ការ​អាន​ការ​ចូល​ដំណើរ​ការ / កំណត់​ហេតុ​កំហុស​នៃ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​របស់​អ្នក​ឬ ...

អាន​បន្ថែម