របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

Plex Media Server គឺជាកម្មវិធីដែលប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីរក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ ហើយចូលប្រើវាតាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនផ្សេងៗ។ វាពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់សមត្ថភាពផ្ទុកកម្មវិធីទូរទស្សន៍ និង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង mpv Media Player នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង mpv Media Player នៅលើ Rocky Linux 9

MPV គឺជាកម្មវិធីចាក់មេឌៀ ដែលអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល ឥតគិតថ្លៃ និងជាប្រភពបើកចំហ ដែលគាំទ្រកូឌិកវីដេអូ និងអូឌីយ៉ូផ្សេងៗ។ វា​មាន​ជម្រើស​ការ​ចាក់​សារ​ថ្មី អូឌីយ៉ូ និង​វីដេអូ ព្រម​ទាំង​ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់​ប្រភេទ URL បញ្ចូល​ផ្សេង​គ្នា​សម្រាប់…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង mpv Media Player នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង mpv Media Player នៅលើ Linux Mint 21 LTS

MPV គឺ​ជា​កម្មវិធី​ចាក់​មេឌៀ​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​ច្រើន​ដែល​គាំទ្រ​កូឌិក​វីដេអូ និង​អូឌីយ៉ូ​ផ្សេងៗ។ វា​មាន​ជម្រើស​ការ​ចាក់​សារ​ថ្មី អូឌីយ៉ូ និង​វីដេអូ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ ព្រមទាំង​ការ​គាំទ្រ​សម្រាប់​ប្រភេទ URL បញ្ចូល​ផ្សេង​គ្នា​សម្រាប់​ការ​អាន​បញ្ចូល…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង mpv Media Player នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង mpv Media Player នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish Linux

MPV គឺជាកម្មវិធីចាក់មេឌៀឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដោយផ្អែកលើ MPlayer និង mplayer2។ វាគាំទ្រទ្រង់ទ្រាយឯកសារវីដេអូផ្សេងៗ កូឌិកអូឌីយ៉ូ និងវីដេអូ និងប្រភេទចំណងជើងរង។ MPV មានជម្រើសដ៏ទូលំទូលាយក្នុងការគ្រប់គ្រង…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Fedora 36 Linux

Plex Media Server គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់នៅកន្លែងតែមួយ។ វាមានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលមានទូរទស្សន៍ និងបណ្ណាល័យភាពយន្តធំៗ ដូចជា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Arch Linux

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Arch Linux

Plex Media Server គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ ហើយចូលប្រើវាតាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនដូចជាទូរទស្សន៍របស់អ្នក, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App និងវេទិកាជាច្រើនទៀត។ ម៉ាស៊ីនមេ Plex Media…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Debian 11 Bullseye

ដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Debian 11 Bullseye

Plex Media Server គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ ហើយចូលប្រើវាតាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនដូចជាទូរទស្សន៍របស់អ្នក, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App និងវេទិកាជាច្រើនទៀត។ ម៉ាស៊ីនមេ Plex Media…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

ដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Ubuntu 20.04

Plex Media Server គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ ហើយចូលប្រើវាតាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនដូចជាទូរទស្សន៍របស់អ្នក, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App និងវេទិកាជាច្រើនទៀត។ ម៉ាស៊ីនមេ Plex Media…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Linux Mint 20

របៀបដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Linux Mint 20

Plex Media Server គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ និងការចូលប្រើប្រាស់តាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនដូចជាទូរទស្សន៍របស់អ្នក, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App និងវេទិកាជាច្រើនទៀត។ Plex Media Server រៀបចំ…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង Plex Media Server នៅលើ Fedora Linux 35/34

Plex Media Server គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដើម្បីរក្សាទុកមាតិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលរបស់អ្នកទាំងអស់ និងការចូលប្រើតាមរយៈកម្មវិធីអតិថិជនដូចជាទូរទស្សន៍របស់អ្នក, NVIDIA Shield, Roku, Mobile App និងវេទិកាជាច្រើនទៀត។ Plex…

អាន​បន្ថែម