របៀបដំឡើង Monit នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Monit នៅលើ Fedora 36 Linux

Monit គឺជាកម្មវិធីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រភពបើកចំហដែលគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យធនធាន និងសេវាកម្មនៅលើប្រព័ន្ធលីនុច។ សេវាកម្ម និងធនធានមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយ Monit គឺការប្រើប្រាស់ស៊ីភីយូ ការប្រើប្រាស់អង្គចងចាំ ពេលវេលាដំណើរការម៉ាស៊ីនមេ ការភ្ជាប់បណ្តាញ និងកម្មវិធីម៉ាស៊ីនមេ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Arch Linux

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Arch Linux

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកអាចនឹងចង់ដឹងចង់ឃើញអំពីដំណើរការដែលកំពុងដំណើរការនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក និងរបៀបដែលវាប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នក។ នេះគឺជាកន្លែងដែល Htop ចូលមក។ Htop គឺជាឧបករណ៍ឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែល…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Monit នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

របៀបដំឡើង Monit នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Monit គឺជាកម្មវិធីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រភពបើកចំហដែលគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យធនធាន និងសេវាកម្មនៅលើប្រព័ន្ធលីនុច។ សេវាកម្ម និងធនធានមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយ Monit គឺការប្រើប្រាស់ស៊ីភីយូ ការប្រើប្រាស់អង្គចងចាំ ពេលវេលាដំណើរការម៉ាស៊ីនមេ ការភ្ជាប់បណ្តាញ និងកម្មវិធីម៉ាស៊ីនមេ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Monit នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Monit នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Monit គឺជាកម្មវិធីឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ប្រភពបើកចំហដែលគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យធនធាន និងសេវាកម្មនៅលើប្រព័ន្ធលីនុច។ សេវាកម្ម និងធនធានមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងដោយ Monit គឺការប្រើប្រាស់ស៊ីភីយូ ការប្រើប្រាស់អង្គចងចាំ ពេលវេលាដំណើរការម៉ាស៊ីនមេ ការភ្ជាប់បណ្តាញ និងកម្មវិធីម៉ាស៊ីនមេ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Rocky Linux 9

Htop គឺជាឧបករណ៍ដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់មើលឱ្យកាន់តែច្បាស់នូវអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។ វា​ជា​កម្មវិធី​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​លើ​អត្ថបទ ដូច្នេះ​វា​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ហើយ​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ក្រាហ្វិក​ពុម្ព​អក្សរ​ក្បូរក្បាច់។ ហើយល្អបំផុត…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa

Glances System Monitor គឺឥតគិតថ្លៃ ដែលជាឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ ធនធានប្រព័ន្ធដូចជា CPU, Disk I/O, File System, Load Average, Memory, Network Interfaces និងដំណើរការ។ ការមើលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាសា Python ។ ការ​មើល​ឃើញ​គាំទ្រ…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

ដំឡើងកម្មវិធីមើល Htop នៅលើអ៊ូប៊ុនទូ 22.04 LTS

Htop គឺជាកម្មវិធីមើលដំណើរការអន្តរកម្មឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ប្រភពបើកចំហ។ វាគឺជាកម្មវិធីមុខងារអត្ថបទ (សម្រាប់កុងសូល ឬស្ថានីយ X) ហើយតម្រូវឱ្យមានការគំរាមកំហែង។ terminal UI គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីមើលថាតើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមើលទៅបែបណា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

Glances System Monitor គឺឥតគិតថ្លៃ ដែលជាឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ ធនធានប្រព័ន្ធដូចជា CPU, Disk I/O, File System, Load Average, Memory, Network Interfaces និងដំណើរការ។ ការមើលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាសា Python ។ ការ​មើល​ឃើញ​គាំទ្រ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ AlmaLinux 8

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ AlmaLinux 8

Glances System Monitor គឺឥតគិតថ្លៃ ដែលជាឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ ធនធានប្រព័ន្ធដូចជា CPU, Disk I/O, File System, Load Average, Memory, Network Interfaces និងដំណើរការ។ ការមើលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាសា Python ។ ការ​មើល​ឃើញ​គាំទ្រ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Rocky Linux 8

របៀបដំឡើង Glances System Monitor Rocky Linux 8

Glances System Monitor គឺឥតគិតថ្លៃ ដែលជាឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ ធនធានប្រព័ន្ធដូចជា CPU, Disk I/O, File System, Load Average, Memory, Network Interfaces និងដំណើរការ។ ការមើលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាសា Python ។ ការ​មើល​ឃើញ​គាំទ្រ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Htop នៅលើ Rocky Linux 8

ដំឡើង Htop Interactive Viewer Utility នៅលើ Rocky Linux 8

Htop គឺជាកម្មវិធីមើលដំណើរការអន្តរកម្មឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ប្រភពបើកចំហ។ វាគឺជាកម្មវិធីមុខងារអត្ថបទ (សម្រាប់កុងសូល ឬស្ថានីយ X) ហើយតម្រូវឱ្យមានការគំរាមកំហែង។ terminal UI គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីមើលថាតើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមើលទៅបែបណា…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង Htop នៅលើ Debian 11 Bullseye

ដំឡើង HTOP នៅលើ Debian 11 Bullseye

Htop គឺជាកម្មវិធីមើលដំណើរការអន្តរកម្មឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ប្រភពបើកចំហ។ វាគឺជាកម្មវិធីមុខងារអត្ថបទ (សម្រាប់កុងសូល ឬស្ថានីយ X) ហើយតម្រូវឱ្យមានការគំរាមកំហែង។ terminal UI គឺជាវិធីដ៏ល្អមួយដើម្បីមើលថាតើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកមើលទៅបែបណា…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Linux Mint 20

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Linux Mint 20

Glances System Monitor គឺឥតគិតថ្លៃ ដែលជាឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ ធនធានប្រព័ន្ធដូចជា CPU, Disk I/O, File System, Load Average, Memory, Network Interfaces និងដំណើរការ។ ការមើលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាសា Python ។ ការ​មើល​ឃើញ​គាំទ្រ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Debian 11

របៀបដំឡើង Glances System Monitor នៅលើ Debian 11

Glances System Monitor គឺឥតគិតថ្លៃ ដែលជាឧបករណ៍បន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាប្រភពបើកចំហសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យដំណើរការ ធនធានប្រព័ន្ធដូចជា CPU, Disk I/O, File System, Load Average, Memory, Network Interfaces និងដំណើរការ។ ការមើលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភាសា Python ។ ក្រឡេកមើល…

អាន​បន្ថែម