របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 37 Linux

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 37 Linux

កម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាកំពុងក្លាយជាការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយសារវាផ្តល់នូវមធ្យោបាយងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារមិនថាពួកគេនៅទីណាក៏ដោយ។ Telegram គឺ​ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​ផ្តល់​ជូន​ពិសេស​មួយ​ចំនួន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 21 LTS

Telegram គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ វាល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ការហៅជាវីដេអូ និងមុខងារដែលបាត់ផ្សេងទៀតពី Facebook ឬ Twitter ដែលជាការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់វា! កម្មវិធីក៏មិនមាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

Telegram គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ វាល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ការហៅជាវីដេអូ និងមុខងារដែលបាត់ផ្សេងទៀតពី Facebook ឬ Twitter ដែលជាការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់វា! កម្មវិធីក៏មិនមាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 36 Linux

Telegram គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារឆ្លងវេទិកាឥតគិតថ្លៃ ជាមួយនឹងការអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់។ វាល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់ការហៅជាវីដេអូ និងមុខងារដែលបាត់ផ្សេងទៀតពី Facebook ឬ Twitter ដែលជាការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់វា! កម្មវិធីក៏មិនមាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Manjaro 21 Linux

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Manjaro 21 Linux

Telegram គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ផ្ញើ​សារ​បន្ទាន់​តាម​ពពក​ដែល​ពេញ​និយម​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ Telegram មានភាពល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់នូវការហៅជាវីដេអូដែលបានអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់ វីអូភី ការចែករំលែកឯកសារ ក្នុងចំណោមមុខងារជាច្រើនទៀត។ ការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់ Telegram វាមានតែមួយគត់…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 35

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Fedora 35

Telegram គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ផ្ញើ​សារ​បន្ទាន់​តាម​ពពក​ដែល​ពេញ​និយម​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ Telegram មានភាពល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់នូវការហៅជាវីដេអូដែលបានអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់ វីអូភី ការចែករំលែកឯកសារ ក្នុងចំណោមមុខងារជាច្រើនទៀត។ ការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់ Telegram វាមានតែមួយគត់…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Pop!_OS 20.04

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Pop!_OS 20.04

Telegram គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ផ្ញើ​សារ​បន្ទាន់​តាម​ពពក​ដែល​ពេញ​និយម​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ Telegram មានភាពល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់នូវការហៅជាវីដេអូដែលបានអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់ វីអូភី ការចែករំលែកឯកសារ ក្នុងចំណោមមុខងារជាច្រើនទៀត។ ការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់ Telegram វាគឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Debian 11 Bullseye

Telegram គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ផ្ញើ​សារ​បន្ទាន់​តាម​ពពក​ដែល​ពេញ​និយម​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ Telegram មានភាពល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់នូវការហៅជាវីដេអូដែលបានអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់ វីអូភី ការចែករំលែកឯកសារ ក្នុងចំណោមមុខងារជាច្រើនទៀត។ ការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់ Telegram វាគឺ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 20

របៀបដំឡើង Telegram នៅលើ Linux Mint 20

Telegram គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ផ្ញើ​សារ​បន្ទាន់​តាម​ពពក​ដែល​ពេញ​និយម​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ Telegram មានភាពល្បីល្បាញសម្រាប់ការផ្តល់នូវការហៅជាវីដេអូដែលបានអ៊ិនគ្រីបពីចុងដល់ចប់ វីអូភី ការចែករំលែកឯកសារ ក្នុងចំណោមមុខងារជាច្រើនទៀត។ ការទាក់ទាញដ៏សំខាន់មួយរបស់ Telegram វាគឺ…

អាន​បន្ថែម