របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Linux Mint 21 LTS

ពីកុំព្យូទ័រលើតុរបស់អ្នកប្រើកុំព្យូទ័រគ្រប់រូបទៅកាន់អាជីវកម្មជុំវិញពិភពលោក FreeOffice គឺជាឈុតការិយាល័យឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលមានកម្មវិធីវាយអត្ថបទ កម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជី និងកម្មវិធីបង្ហាញ។ ឆបគ្នាជាមួយ Microsoft Office ដែលធ្វើឱ្យវា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Debian 11 Bullseye

FreeOffice គឺជាឈុតការិយាល័យប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃដែលមានកម្មវិធីវាយអត្ថបទ កម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជី និងកម្មវិធីបង្ហាញ។ ឈុតនេះអាចប្រើបានជាមួយ Microsoft Office ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់បានជម្រើសជំនួស…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

FreeOffice គឺជាឈុតការិយាល័យប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃដែលមានកម្មវិធីវាយអត្ថបទ កម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជី និងកម្មវិធីបង្ហាញ។ ឈុតនេះអាចប្រើបានជាមួយ Microsoft Office ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់បានជម្រើសជំនួស…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង OnlyOffice នៅលើ Rocky Linux 9

របៀបដំឡើង OnlyOffice នៅលើ Rocky Linux 9

ONLYOFFICE គឺជាឈុតការិយាល័យដ៏មានឥទ្ធិពល និងអាចប្រើប្រាស់បានដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែសម្រួលឯកសារអត្ថបទ សៀវភៅបញ្ជី ឬបទបង្ហាញបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវមុខងារសហការជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធ CRM សម្រាប់តាមដានទំនាក់ទំនង។ …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង WPS Office នៅលើ AlmaLinux 9

របៀបដំឡើង WPS Office នៅលើ AlmaLinux 9

WPS Office គឺជាឈុតការិយាល័យដ៏មានអានុភាពដែលអាចដំណើរការឯកសារពាក្យ បង្កើតស្លាយដ៏ល្អ និងវិភាគទិន្នន័យ។ វាជាការឆបគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងទម្រង់ Microsoft Office ចុងក្រោយបំផុតទាំងអស់ ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភ…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង OnlyOffice នៅលើ AlmaLinux 9

របៀបដំឡើង OnlyOffice នៅលើ AlmaLinux 9

ONLYOFFICE គឺជាឈុតការិយាល័យដ៏មានឥទ្ធិពល និងអាចប្រើប្រាស់បានដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែសម្រួលឯកសារអត្ថបទ សៀវភៅបញ្ជី ឬបទបង្ហាញបានយ៉ាងងាយស្រួល។ វាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវមុខងារសហការជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធ CRM សម្រាប់តាមដានទំនាក់ទំនង។ …

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើង WPS Office នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង WPS Office នៅលើ Fedora 36 Linux

WPS Office គឺជាឈុតការិយាល័យដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយដែលមាន ហើយសម្រាប់ហេតុផលដ៏ល្អ។ វាសំបូរទៅដោយលក្ខណៈពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតឯកសារដ៏ស្រស់ស្អាត បទបង្ហាញដ៏មានអានុភាព និងការវិភាគទិន្នន័យប្រកបដោយការយល់ដឹង។ ហើយល្អបំផុត…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង OnlyOffice នៅលើ Fedora 36 Linux

របៀបដំឡើង OnlyOffice Suite នៅលើ Fedora 36 Linux

ONLYOFFICE គឺជាឈុតការិយាល័យដ៏មានឥទ្ធិពល និងអាចប្រើប្រាស់បានដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែសម្រួលឯកសារអត្ថបទ សៀវភៅបញ្ជី ឬបទបង្ហាញដោយភាពងាយស្រួល។ វាក៏រួមបញ្ចូលមុខងារសហការជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធ CRM សម្រាប់តាមដាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង/ដំឡើងកំណែ LibreOffice នៅលើអ៊ូប៊ុនទូ 22.04 LTS

របៀបដំឡើង ឬដំឡើងកំណែ LibreOffice នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

LibreOffice គឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយក្នុងការបំពេញការងាររបស់អ្នកទាំងអស់ ហើយវាក៏ឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង និងប្រភពបើកចំហផងដែរ! ឈុតនេះប្រើទម្រង់ឯកសារដែលស្ទើរតែតម្រូវឱ្យទទួលយកដែលហៅថា ODF ឬ Open Document Format។ មនុស្ស​ជា​ច្រេ​ី​ន …

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង OnlyOffice នៅលើ Manjaro 21 Linux

របៀបដំឡើង OnlyOffice នៅលើ Manjaro 21 Linux

ONLYOFFICE គឺជាឈុតការិយាល័យដ៏មានឥទ្ធិពល និងអាចប្រើប្រាស់បានដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកែសម្រួលឯកសារអត្ថបទ សៀវភៅបញ្ជី ឬបទបង្ហាញដោយភាពងាយស្រួល។ វាក៏រួមបញ្ចូលមុខងារសហការជាច្រើនដូចជាប្រព័ន្ធ CRM សម្រាប់តាមដាន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង LibreOffice នៅលើ Debian 11 Bullseye

LibreOffice គឺជាឈុតផលិតភាពការិយាល័យប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលប្រើដោយមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ កម្មវិធីឈុតការិយាល័យប្រើប្រាស់ទម្រង់ឯកសារដើម ODF ឬ Open Document Format ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលយក និងស្ទើរតែទាមទារនៅក្នុងស្ថាប័នជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង LibreOffice នៅលើ Fedora Linux 35

LibreOffice គឺជាឈុតផលិតភាពការិយាល័យប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលប្រើដោយមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ កម្មវិធីឈុតការិយាល័យប្រើប្រាស់ទម្រង់ឯកសារដើម ODF ឬ Open Document Format ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលយក និងស្ទើរតែទាមទារនៅក្នុងស្ថាប័នជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម

ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

របៀបដំឡើងកម្មវិធី LibreOffice នៅលើ AlmaLinux 8

ដំឡើង/ដំឡើងកំណែ LibreOffice ចុងក្រោយបំផុតនៅលើ AlmaLinux 8

LibreOffice គឺជាឈុតផលិតភាពការិយាល័យប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលប្រើដោយមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ កម្មវិធីឈុតការិយាល័យប្រើប្រាស់ទម្រង់ឯកសារដើម ODF ឬ Open Document Format ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលយក និងស្ទើរតែទាមទារនៅក្នុងស្ថាប័នជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម

ដំឡើង/ដំឡើងកំណែ LibreOffice ចុងក្រោយបំផុតនៅលើ Rocky Linux 8

ដំឡើង/ដំឡើងកំណែ LibreOffice ចុងក្រោយបំផុតនៅលើ Rocky Linux 8

LibreOffice គឺជាឈុតផលិតភាពការិយាល័យប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃ ដែលប្រើដោយមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ កម្មវិធីឈុតការិយាល័យប្រើប្រាស់ទម្រង់ឯកសារដើម ODF ឬ Open Document Format ដែលជារចនាសម្ព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលយក និងស្ទើរតែទាមទារនៅក្នុងស្ថាប័នជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម