របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Linux Mint 21 LTS

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Linux Mint 21 LTS

ពីកុំព្យូទ័រលើតុរបស់អ្នកប្រើកុំព្យូទ័រគ្រប់រូបទៅកាន់អាជីវកម្មជុំវិញពិភពលោក FreeOffice គឺជាឈុតការិយាល័យឥតគិតថ្លៃ និងប្រភពបើកចំហដែលមានកម្មវិធីវាយអត្ថបទ កម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជី និងកម្មវិធីបង្ហាញ។ ឆបគ្នាជាមួយ Microsoft Office ដែលធ្វើឱ្យវា…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Debian 11 Bullseye

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Debian 11 Bullseye

FreeOffice គឺជាឈុតការិយាល័យប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃដែលមានកម្មវិធីវាយអត្ថបទ កម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជី និងកម្មវិធីបង្ហាញ។ ឈុតនេះអាចប្រើបានជាមួយ Microsoft Office ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់បានជម្រើសជំនួស…

អាន​បន្ថែម

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS

របៀបដំឡើង FreeOffice នៅលើ Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish

FreeOffice គឺជាឈុតការិយាល័យប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃដែលមានកម្មវិធីវាយអត្ថបទ កម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជី និងកម្មវិធីបង្ហាញ។ ឈុតនេះអាចប្រើបានជាមួយ Microsoft Office ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចង់បានជម្រើសជំនួស…

អាន​បន្ថែម