របៀបដំឡើងកម្មវិធីរុករក Floorp នៅលើ Manjaro 21 Linux

របៀបដំឡើង Floorp នៅលើ Manjaro 21 Linux

Floorp គឺជាកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត Firefox ដែលមានលក្ខណៈឯកជនភាពថ្មី ដែលបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍និស្សិតជប៉ុន។ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់នូវបទពិសោធន៍រុករកឯកជនលឿន និងរហ័ស ខណៈពេលដែលការពារឯកជនភាពលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេ។ Floorp ប្រើប្រាស់ការពង្រឹងភាពឯកជនជាច្រើន…

អាន​បន្ថែម